นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารงานของอธิการบดี (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๑๘ นโยบาย ๓๘ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ ๑ บริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในวิกฤต Covid-19 ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้
๑) การเรียนการสอนระบบออนไลน์ ๑๐๐%
๒) การเรียนในห้องเรียน เว้นระยะห่างอากาศถ่ายเท
๓) การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์ (On-line) และออนไซต์ (On-site)
แผนงานที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายที่ ๒ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑
แผนงานที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์
แผนงานที่ ๓ พัฒนาครู – อาจารย์ ด้านเทคนิคและทักษะการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
แผนงานที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แผนงานที่ ๕ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษากับภายนอกองค์กร

นโยบายที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ จัดระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (Big Data for Education)

นโยบายที่ ๔ สร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีความซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน และมีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ สร้างผู้นำยุคใหม่ ที่มีความซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน และมีธรรมาภิบาลในการบริหาร
แผนงานที่ ๒ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

นโยบายที่ ๕ พัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็น “Green & clean BPI” ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ พัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและปริญญาตรี
แผนงานที่ ๒ สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ ๓ ปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัยและปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนที่ดี และมีความสุข

นโยบายที่ ๖ ปรับหลักสูตรเดิม เพิ่มหลักสูตรใหม่ ขยายหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการประกอบวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพิ่มหลักสูตรใหม่ ขยายหลักสูตรระยะสั้น ตามบริบทของสังคม
แผนงานที่ ๒ จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ให้กับวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงานและผู้สูงอายุ

นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ บนพื้นฐานความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมครู – อาจารย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการเรียนการสอน
แผนงานที่ ๒ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

นโยบายที่ ๘ สนับสนุนให้หน่วยงานมีรายได้จากการให้บริการวิชาชีพเชิงบูรณาการกับสังคม ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ จัดหารายได้จากการบริการวิชาการ
แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เชิงบูรณาการกับสังคม

นโยบายที่ ๙ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และความเป็นไทยสู่ท้องถิ่นระดับชาติ และนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นมืออาชีพงานศิลป์สู่บัณฑิตคุณภาพสูง
แผนงานที่ ๒ สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้วยการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
แผนงานที่ ๓ จัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จากศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญ
แผนงานที่ ๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับชาติและนานาชาติ
แผนงานที่ ๕ พัฒนาสถาบันฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสืบค้นองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

นโยบายที่ ๑๐ พัฒนาบุคลากรให้มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอกประกอบด้วย ๑ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก

นโยบายที่ ๑๑ ส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงาน ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ

นโยบายที่ ๑๒ วางแผนแม่บทการจัดการการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระยะ ๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๘๐ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ ขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) สี่ปีแห่งความสุขและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มั่นคงยั่งยืน

นโยบายที่ ๑๓ เพิ่มจำนวนนักศึกษาและรายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากประเทศเป้าหมาย ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ จัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษากับประเทศเป้าหมาย
แผนงานที่ ๒ ดำเนินการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

นโยบายที่ ๑๔ สร้างทูตวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ สร้างหลักสูตรทูตวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย

นโยบายที่ ๑๕ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความภูมิใจในความเป็นไทย
แผนงานที่ ๒ สร้างเยาวชนต้นแบบ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมรักชาติ ศรัทธาศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์

นโยบายที่ ๑๖ สร้างความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิด้านวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการเป็นหน่วยประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักดนตรีไทย ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ สร้างความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ในการเป็นหน่วยประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักดนตรีไทย

นโยบายที่ ๑๗ ปรับปรุงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ให้เป็น Landmark Arts ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ บริหารจัดการพื้นที่ Landmark Arts ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานที่ ๒ ปรับปรุงพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ให้เป็น Landmark Arts

นโยบายที่ ๑๘ สร้าง “อาคารนิทรรศวิศิษฐ์ศิลป์” เป็นแหล่งสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ สร้างอาคารนิทรรศวิศิษฐ์ศิลป์ เป็นแหล่งบริการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ครบวงจร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา