โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสถาบัน
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
E-mail: nipha.s@icloud.com
ผศ.อำนวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี
nuaynual@gmail.com
นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
รองอธิการบดี
aor1123@hotmail.com
ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
praweenaa@gmail.com
ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี
phaholyuth2515@gmail.com
รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ
รองอธิการบดี
warinphonta@gmail.com
นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี
surat_jongda@hotmail.com
นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี
sarisa.p@bpi.mail.go.th
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้ช่วยอธิการบดี
anny_01@live.com
คณบดี
รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
dean_fda@bpi.mail.go.th
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
sirilak.c@bpi.mail.go.th
ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
kitti.a@bpi.mail.go.th
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
k.chamroen2019@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ksomkiat_1169@hotmail.com
นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
directorkasama@yahoo.co.th
นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
siwa_ltd@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
shokun2516@gmail.com
นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
peeranuch.r@bpi.mail.go.th
รองศาสตราจารย์วาสนา บุญญาพิทักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
wassana.srkp@gmail.com
รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
sawusawd@gmail.com
วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
jarun_nb@hotmail.com
นายศุภชัย ระเห็ดหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
wanjai.p@bpi.mail.go.th
สำนักงานอธิการบดี
นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
insurin@hotmail.com
ผู้อำนวยการกอง
นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน
รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา
นายวิชิต เพ็ชรดี
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางละออ แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางภัสนันท์ สมนาค
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายปิยะพงษ์ กรเกษม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
นายปรเมศร์ พืชผักหวาน
ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
นายสมชาย ปฐมฐานะกุล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปานศิริ มงคลสังข์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ว่าที่ร้อยตรี นิกร สังขศิริ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย นวลอนงค์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
nuaynual@gmail.com
กรรมการสภาสถาบัน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-
นายขจร จิตสุขุมมงคล
อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
รศ.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมศิลปากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ผศ.สุขสันติ แวงวรรณ
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ดร.กำพล วันทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจินตนา มีแสงพราว
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประกอบ ลาภเกษร
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประพิน อันวาเบค
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิลปชัย หอมทรัพย์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสด แดงเอียด
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ชมนาด กิจขันธ์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
กรรมการสภาสถาบันจากรองอธิการบดี
ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน
กรรมการสภาสถาบันจากคณบดี
รศ.สมภพ เขียวมณี
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.กิตติ อัตถาผล
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบันจากข้าราชการครู
นายปิยะพงษ์ กรเกษม
กรรมการสภาสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษา
ผศ.อำนวย นวลอนงค์
เลขานุการสภาสถาบัน
นายวันเฉลิม สว่างไสว
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา