โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสถาบัน
ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
E-mail: nipha.s@icloud.com
ผศ.อำนวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี
nuaynual@gmail.com
ผศ.ดร.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
praweenaa@gmail.com
ผศ.ดร.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี
phaholyuth2515@gmail.com
นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
รองอธิการบดี
aor1123@hotmail.com
ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
รองอธิการบดี
ksomkiat_1169@hotmail.com
ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี
surat_jongda@hotmail.com
ผศ.ดร.สาริศา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี
sarisa.p@bpi.mail.go.th
ว่าที่ ร.ต.ภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
tea.tayo@hotmail.com
คณบดี
ผศ.ดร.ขวัญใจ คงถาวร
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
kwanjai.k@fda.bpi.ac.th
ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
boonmano@gmail.com
ดร.ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
sirilak.c@bpi.mail.go.th
วิทยาลัยนาฏศิลป
ผศ.กิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
kitti.a@bpi.mail.go.th
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
directorkasama@yahoo.co.th
นางสุจิตตรา มินา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
noknoi516@gmail.com
รศ.ดร.สมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
sawusawd@gmail.com
ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
thanyaluk.u@gmail.com
ผศ.ดร.เกษร เอมโอด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
peeranuch.r@bpi.mail.go.th
ดร.จำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
k.chamroen2019@gmail.com
ดร.นันทวัน สังขะวร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
sch.fonramdee@gmail.com
นางพรอุษา แก้วสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
fon_ja36@hotmail.com
ผศ.ดร.กิตติชัย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
shokun2516@gmail.com
รศ.ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
wassana.srkp@gmail.com
นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
toonthongjai999@gmail.com
วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
jarun_nb@hotmail.com
ผศ.โกเมศ คันธิก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
komeskuntig@gmail.com
นายศุภชัย ระเห็ดหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
supachai9490@gmail.com
สำนักงานอธิการบดี
นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
tem2506@gmail.com
ผู้อำนวยการกอง
นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง
patarachaip@gmail.com
นายวิชิต เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
yainongmpa23@gmail.com
นางละออ แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
laor2507@hotmail.com
นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน
ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา
tem2506@gmail.com
นางภัสนันท์ สมนาค
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
pupassanun67@gmail.com
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายปิยะพงษ์ กรเกษม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
piyapong.k@bpi.ac.th
ดร.ปรเมศร์ พืชผักหวาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
paramate_rze@hotmail.com
นายสมชาย ปฐมฐานะกุล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
somchai.p@bpi.ac.th
นายปานศิริ มงคลสังข์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
pumnewpum@hotmail.com
ว่าที่ร้อยตรี นิกร สังขศิริ
หน้าหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม
artculture.bpi01@gmail.com
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
ผศ.อำนวย นวลอนงค์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
nuaynual@gmail.com
กรรมการสภาสถาบัน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-
นายขจร จิตสุขุมมงคล
อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
นายพนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดีชนก คชเสนี
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ดร.กำพล วันทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจินตนา มีแสงพราว
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประกอบ ลาภเกษร
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประพิน อันวาเบค
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิลปชัย หอมทรัพย์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสด แดงเอียด
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
กรรมการสภาสถาบันจากรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
กรรมการสภาสถาบันจากคณบดี
รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ อัตถาผล
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบันจากข้าราชการครู
นายปิยะพงษ์ กรเกษม
กรรมการสภาสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย นวลอนงค์
เลขานุการสภาสถาบัน
นายวันเฉลิม สว่างไสว
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา