โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสถาบัน
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
E-mail: nipha.s@icloud.com
ผศ.อำนวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี
nuaynual@gmail.com
นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
รองอธิการบดี
ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
praweenaa@gmail.com
ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี
phaholyuth2515@gmail.com
รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ
รองอธิการบดี
นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี
surat_jongda@hotmail.com
นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี
sarisa.p@bpi.mail.go.th
คณบดี
รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
dean_fda@bpi.mail.go.th
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
sirilak.c@bpi.mail.go.th
ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน
รักษาการคณบดีคณะศิลปวิจิตร
วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
kitti.a@bpi.mail.go.th
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
k.chamroen2019@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ksomkiat_1169@hotmail.com
นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
directorkasama@yahoo.co.th
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
pongsakorn.t@bpi.mail.go.th
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
siwa_ltd@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
shokun2516@gmail.com
นายศุภรากร พานิชกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
suparakorn2502@gmail.com
นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
peeranuch.r@bpi.mail.go.th
นางวาสนา บุญญาพิทักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
wassana.srkp@gmail.com
รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
sawusawd@gmail.com
วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
jarun_nb@hotmail.com
นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
aree.se@hotmail.co.th
นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
wanjai.p@bpi.mail.go.th
สำนักงานอธิการบดี
นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
insurin@hotmail.com
ผู้อำนวยการกอง
นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา
นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางละออ แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางภัสนันท์ สมนาค
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายปิยะพงษ์ กรเกษม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
นายปรเมศร์ พืชผักหวาน
ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
นายสมชาย ปฐมฐานะกุล
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปานศิริ มงคลสังข์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวสุกัญญา พวกสนิท
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย นวลอนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย นวลอนงค์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
nuaynual@gmail.com
กรรมการสภาสถาบัน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-
นายขจร  จิตสุขุมมงคล
นายขจร จิตสุขุมมงคล
อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
รศ.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
นายประทีป เพ็งตะโก
อธิบดีกรมศิลปากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ดร.กำพล วันทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจินตนา มีแสงพราว
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประกอบ ลาภเกษร
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประพิน อันวาเบค
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิลปชัย หอมทรัพย์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสด แดงเอียด
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ชมนาด กิจขันธ์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
กรรมการสภาสถาบันจากรองอธิการบดี
ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ
กรรมการสภาสถาบันจากคณบดี
นายศุภรากร พานิชกิจ
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
นายกิตติ อัตถาผล
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบันจากข้าราชการครู
นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
กรรมการสภาสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษา
ผศ.อำนวย นวลอนงค์
เลขานุการสภาสถาบัน
นายวันเฉลิม สว่างไสว
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา