ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย

งานวิจัย
รายการเอกสาร ประจำปี ดาวน์โหลด
ประติมากรรรมเครื่องปั้นดินเผา ชุด “เส้น รูปทรง บนร่างกายมนุษย์กับความรู้สึก” 2564
ประติมากรรรมเครื่องปั้นดินเผา ชุด “เส้น รูปทรง บนร่างกายมนุษย์กับความรู้สึก”
21
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด เทพบุตรอสุรีชิงดวงมณีเมขลา ตามแบบนาฏยพิธีกรรม 2564
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด เทพบุตรอสุรีชิงดวงมณีเมขลา ตามแบบนาฏยพิธีกรรม
15
การสอนโดยใช้ Mind Maps ในการจัดการข้อมูลทางศิลปะเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2564
การสอนโดยใช้ Mind Maps ในการจัดการข้อมูลทางศิลปะเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
23
การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้สถานการณ์จำลอง 2564
การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้สถานการณ์จำลอง
18
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองสำหรับนักเรียนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองสำหรับนักเรียนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
31
การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 2564
การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน
10
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าโหวดดนตรีพื้นบ้านอีสาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 2564
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าโหวดดนตรีพื้นบ้านอีสาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564
6
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพครู โดยใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 2564
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพครู โดยใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
10
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอน และกระบวนการวิเคราะห์ ทำนองหลักในเครื่องสายไทย ของนักศึกษาเครื่องสายไทยระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 2564
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอน และกระบวนการวิเคราะห์ ทำนองหลักในเครื่องสายไทย ของนักศึกษาเครื่องสายไทยระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
7
การสร้างชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ “การสีซอสามสายคลอร้อง” ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 2564
การสร้างชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ “การสีซอสามสายคลอร้อง” ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป
7
การพัฒนาสื่อการสอนที่อิงทฤษฎีกายวิภาคสำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาพพระ-นางแบบอุดมคติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2564
การพัฒนาสื่อการสอนที่อิงทฤษฎีกายวิภาคสำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาพพระ-นางแบบอุดมคติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3
การปรับพื้นฐานการศึกษาด้านทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: กรณีศึกษา เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรงเลขาคณิต 2564
การปรับพื้นฐานการศึกษาด้านทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: กรณีศึกษา เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรงเลขาคณิต
3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 2564
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป
5
เมรีแต่งองค์ทรงเครื่อง 2564
เมรีแต่งองค์ทรงเครื่อง
9
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เทพพระราหูทรงครุฑ 2564
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เทพพระราหูทรงครุฑ
24

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา